Om alignments

Stormlaiver


Kommende, nåværende og

tidligereMoralsk innstilling (Alignments)

(advarsel, dette er hurtigoversatt  fra siden om alignments under inspirasjonlenker)


En ​​skapnings generelle moralske og personlige holdninger er representert ved dens moralske innstilling:. Lovlydig god, nøytral god, kaotisk god, lovlydig nøytral, nøytral, kaotisk nøytral, lovlydig ond, nøytral ond, eller kaotisk ond.

“Alignment” er et verktøy for å utvikle rollen sin identitet . Det er ikke en tvangstrøye for å begrense din rolling. Hver moralske innstilling (alignment) representerer et bredt spekter av personlighetstyper eller personlige filosofier, så to karakterer av samme inntilling kan fortsatt være ganske forskjellige fra hverandre. I tillegg er det få som er helt konsekvente.


God vs Ond

Gode karakterer og skapninger vil  beskytte uskyldige liv. Onde karakterer og skapninger fornedrer eller ødelegger uskyldige liv, enten for moro skyld eller fortjeneste.

"Good" innebærer altruisme, respekt for livet, og en omsorg for verdigheten til levende vesener. Gode ​​karakterer gjør personlige ofre for å hjelpe andre.

"Evil" innebærer å være  ond, undertrykkende, og å drepe andre. Noen onde skapninger har rett og slett ingen medfølelse for andre og dreper uten skrupler hvis dette er mest praktisk. Andre igjen vil aktivt prøve å handle ondt, drepe for sport eller av plikt til en ond guddom eller herre.

Folk som er nøytral med hensyn til godt og ondt har skrupler mot å drepe uskyldige, men mangler viljen til å ofre seg for å beskytte eller hjelpe andre. Nøytrale mennesker er forpliktet til andre ved personlige relasjoner.

Å være god eller ond kan være et bevisst valg. For de fleste mennesker, er det å være god eller ond en holdning som man identifiserer seg med, men ikke velger bevisst. Å være nøytral på den gode-onde aksen representerer vanligvis en mangel på engasjement for  ene eller den andre, men for noen representerer det en forpliktelse til et balansert syn. Selv om de anerkjenner at godt og ondt er objektive tilstander, ikke bare meninger,vil disse hevde at en balanse mellom de to er det beste stedet å være.

Dyr og andre skapninger ute av stand til moralsk handling er nøytrale i stedet for gode eller onde. Selv dødelige Vipers og tigre som spiser mennesker er nøytrale fordi de mangler kapasitet for moralsk riktig eller galt atferd.


Lovlydig vs Kaotisk

Lovlydige personer fortelle sannheten, holder sitt ord, respekter øvrighetspersoner, ærer tradisjon, og dømme de som bryter lovene.

Kaoriske personer følge sin samvittighet, misliker å bli fortalt hva de skal gjøre, favorisere nye ideer framfor tradisjon, og gjør det de lover hvis de føler for det.


"Lov" innebærer ære, pålitelighet, lydighet mot autoriteter, og pålitelighet. På den negative siden, kan lovlig inkluderer kortsynthet, reaksjonær tilslutning til tradisjonen, dømmende adferd, og manglende tilpasningsevne. De som bevisst fremmer lovlydig vil si at bare lovlig atferd skaper et samfunn der folk kan stole på hverandre og ta de riktige beslutningene i full tillit til at andre vil oppføre som de skal.


"Kaos" innebærer frihet, omstillingsevne og fleksibilitet. På den negative siden, kan kaos inkluderer hensynsløshet, harme mot legitim autoritet, vilkårlige handlinger, og uansvarlighet. De som fremmer kaotisk oppførsel  vil si at bare uhemmet personlig frihet tillater folk å uttrykke seg fullt  og helt og det lar samfunnet dra nytte av potensialet som dets individer har i seg.


Noen som er nøytral med hensyn til lov og kaos har en normal respekt for autoriteter og føles verken en trang til å adlyde eller en trang til å gjøre opprør. Hun er ærlig, men kan bli fristet til å lyve eller bedra andre.

Tilhørighet til lov eller kaos kan være et bevisst valg, men oftere er det et personlighetstrekk som er innebygd i stedet for å bli valgt. Nøytralitet på lovlig-kaotisk aksen er vanligvis bare en middeltilstand, en tilstand av å ikke bli dradd mot den ene eller den andre.


Dyr og andre skapninger ute av stand til moralsk handling er nøytrale. Hunder kan være lydig og katter frisinnet, men de har ikke den moralske kapasitet til å være virkelig lovlydig eller kaotisk.


De ni moralske innstillingene

Ni forskjellige moralske instillinger definerer alle mulige kombinasjoner av lovlydig-kaotisk aksen med den gode-onde aksen. Hver variasjon nedenfor viser typiske trekk ved innstillingen. Husk at individer varierer fra denne normen, og at en gitt rolle kan opptre mer eller mindre i tråd med hans eller hennes innstilling . Bruk disse beskrivelsene som retningslinjer, ikke som endelige sannheter.

De første seks moralske innstillingene , lovlydig god til  kaotisk nøytral, er standard varianter for vanlig personer. De tre onde innstillingene er for monstre og skurker.


Lovlydig god, "Korsfareren"

En lovlydig god karakter fungerer som en god person er forventet eller har behov for å handle. Han kombinerer en forpliktelse til å motsette seg det onde med disiplin til å kjempe nådeløst. Han forteller sannheten, holder sitt ord, hjelper de som trenger det, og snakker ut mot urettferdighet. En lovlydig god karakter hater å se de skyldige gå ustraffet.

Lovlydig god er den beste justeringen du kan være fordi den kombinerer ære og medfølelse.

Lovlydig godt kan være en farlig innretning når det begrenser friheten og kriminaliserer selvhevdelse.


Nøytral God, "velgjøreren”

"En nøytral god karakter gjør det beste som en god person kan gjøre. Han er viet til å hjelpe andre. Han arbeider for konger og øvrighetspersoner, men føles ikke takknemlighetsgjeld til dem.

Nøytral god er den beste justeringen du kan være fordi det betyr å gjøre det som er bra uten fordommer for eller mot orden.

Nøytral godt kan være en farlig innretning når det fremmer middelmådighet ved å begrense handlingene til de virkelig dyktige.


Kaotisk God, "Opprøreren"

En kaotisk god karakter følger sin samvittighet med lite hensyn til hva andre forventer av ham. Han gjør ting på sin egen måte, men han er snill og velvillig. Han tror på godhet og rettferdighet, men har lite bruk for lover og regler. Han hater det når folk prøver å intimidere andre og fortelle dem hva de skal gjøre. Han følger sitt eget moralske kompass, som, selv om han er god, kanskje ikke stemmer med restem av samfunnet.

Kaotisk god er den beste inntillingen du kan være fordi den kombinerer et godt hjerte med en fri sjel.

Kaotisk godt kan være en farlig innstilling når det forstyrrer samfunnsordenen og straffer dem som klarer seg selv.


Lovlydig nøytral, "Dommeren"

En lovlydig nøytral karakter handler som lov, tradisjon, eller en personlig kode styrer henne. Orden og system er viktig for henne. Hun kan tro på sin personlig oppfattelse av lov og orden og sette sin egen standard, eller hun kan tro på samme regler for alle og favorisere en sterk, organisert regjering.

Lovlig nøytral er den beste justeringen du kan være fordi det betyr at du er pålitelig og hederlig uten å være en fanatiker.

Lovlig nøytral kan være en farlig innstilling når den søker å eliminere all frihet, valgmulighet og mangfold i samfunnet.


Nøytral, "Ubestemt"

En nøytral karakter gjør det som synes å være en god idé. Hun føler seg ikke dradd mot hverken det ene eller det andre når det kommer til god vs ond eller lovlydig vs kaos. De fleste nøytrale karakterer utviser en mangel på overbevisning snarere enn en forpliktelse til nøytralitet. Slik karakter tenker godt som bedre enn ondt -tross alt, ville hun heller ha gode naboer og herskere enn onde. Likevel er hun ikke personlig forpliktet til å opprettholde det gode , hverken på en ideoligisk eller fysisk måte.

Noen nøytrale roller, på den annen side, forplikter seg filosofisk til nøytralitet. De ser godt, ondt, lov og kaos som fordommer og farlige ytterligheter. De forsvarer middelveiens nøytralitet som den beste, mest balanserte veien i det lange løp.

Nøytral er den beste innstillingen du kan være fordi det betyr at du kan opptre naturlig, uten fordommer eller tvang.

Nøytral kan være en farlig innstilling når den representerer apati, likegyldighet og mangel på overbevisning.


Kaotisk Nøytral, "Frie sjeler"

En kaotisk nøytral karakter følger sine luner. Han er en individualist først og sist. Han verdsetter sin egen frihet, men vil ikke strebe etter å beskytte andres frihet. Han unngår myndighet, misliker restriksjoner, og utfordrer tradisjoner. En kaotisk nøytral karakter vil ikke med vilje motkjempe ondskap eller anarki. For å gjøre dette, ville han måtte være motivert enten av det  gode (og et ønske om å hjelpe andre) eller  det onde (og et ønske om å se de som annerledes fra han selv lide). En kaotisk nøytral karakter kan være uforutsigbar, men hans oppførsel er ikke helt tilfeldig. Han er ikke like troende til å hoppe utfor en bro som å krysse den.

Kaotisk nøytral er den beste justeringen du kan være fordi den representerer sann frihet fra samfunnets restriksjoner og velgjørerens iver.

Kaotisk nøytral kan være en farlig innretning når den søker å eliminere all myndighet, harmoni og orden i samfunnet.


Lovlydig Ond, "Herskeren"

En lovlydig onde skurken vil metodisk tar det han ønsker innenfor rammen av hans egen moralske kodeks, uten hensyn til hvem som blir skadelidende. Han bryr seg om tradisjon, lojalitet og orden, men ikke om frihet, verdighet, eller liv. Han spiller etter reglene, men uten barmhjertighet eller medlidenhet. Han er komfortabel i et hierarki og ønsker å styre, men er villig til å tjene. Han fordømmer ikke  andre utfra deres handlinger, men i henhold til rase, religion, hjemland, eller sosial rang. Han er uvillig til å bryte lover eller løfter.

Denne motviljen kommer dels fra hans natur og dels fordi han er avhengig av loven for å beskytte seg mot de som motsetter ham av moralske grunner. Noen lovlige onde skurker har spesielle tabuer, for eksempel ikke drepe med kaldt blod (men har  undersåtter som gjør det) eller å ikke la barn komme til skade (hvis det kan unngås). De forestille seg at disse skruplene setter dem over prinsippløse skurker.

Noen lovlige onde mennesker og skapninger forplikter seg til det onde med en iver like stor som en korsfarer forplikter seg  til det gode. Utover det å være villig til å skade andre for sine egne formål, har de glede  av å spre ondskap som et mål i seg selv. De kan også se det å handle ondt som en del av en forpliktelse til en ond guddom eller herre.

Lovlydig onde kalles "djevelsk", fordi djevler er selve symbolet på lovlig onde.

Lovlydig onde skapninger vurdere sin innstilling til å være den beste fordi den kombinerer ære med en dedikert egeninteresse.

Lovlydig onde er den farligste justering fordi den representerer metodisk, tilsiktet, og ofte vellykket ondskap.


Nøytralt Ond  "forbryteren"

En nøytral ond skurk gjør alt det hun kan komme unna med. Hun tar var på seg selv, rett og slett. Hun feller ingen tårer for dem hun dreper, enten det er for  for profitt, sport, eller det passer seg slik. Hun har ingen kjærlighet for orden og har ingen illusjon om at å følge lover, tradisjoner, eller regler vil gjøre henne noe bedre eller mer edel. På den annen side, har hun ikke har den rastløse natur eller behov for konflikter som en kaotisk ond skurk har.

Noen nøytrale onde skurker dyrker det onde som et ideal, det å handle ondt for det ondes beste. Oftest er slike skurker viet til onde guddommer eller hemmelige samfunn.

Nøytrale onde vesener vurdere sin instilling til å være den beste fordi de kan fremme seg selv uten hensyn til andre.

Nøytral onde er den farligste justering fordi den representerer ren ondskap, uten noen form for begrensning.

 

Kaotisk Ond, "Ødeleggeren"

En kaotisk ond karakter gjør alt det hans grådighet, hat og begjær for ødeleggelse driver ham til å gjøre. Han er hissig, ondskapsfull, vilkårlig voldelig og uforutsigbar. Hvis han har noe han personlig ønsker  oppnå, er han nådeløs og brutal. Hvis han bare ønsker å spre tilfeldig ondskap og kaos, er han enda verre. Heldigvis, hans planer er tilfeldige, og hans planer og grupperinger er dårlig organisert. Vanligvis vil kaotiske onde mennesker bare samarbeide når de blir tvunget og deres ledere varer bare så lenge han kan hindre alle forsøk på å styrte eller myrde ham.

Kaotisk onde kalles "demoniske" fordi demoner er selve symbolet på kaotisk ondskap.

kaotiske onde vesener tror deres instilling er den beste fordi den kombinerer egeninteresse og ingen forpliktelser.

Kaotisk onde er den farligste innstillingen fordi den fremmer ødeleggelse, ikke bare av skjønnhet og liv, men også av den lov og orden all skjønnhet og liv er avhengig av.